SP_Favicon_128px

Artikel 1          Algemeen

1.1       Deze voorwaarden zijn van toepassing op en onlosmakelijk verbonden met elke overeenkomst (“Partnerovereenkomst”) met Singlesplek, waarbij Singlesplek een niet exclusief toegangsrecht aan de Partner verleent op het gebruik en specifieke internetapplicaties van Singlesplek via de website www.leden.singlesplek.nl (“Website”) en de informatie en software in welke vorm dan ook op de Website (“Informatie”). De Partner/ gebruiker (“Gebruiker”) aanvaardt door gebruik van de Website de toepasselijkheid van deze voorwaarden (“Voorwaarden”)

1.2       Afwijkingen van en aanvullingen op de Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. Daarnaast kunnen bijzondere voorwaarden van toepassing zijn

1.3       De Informatie is uitsluitend bedoeld voor het informeren van de Gebruiker

1.4       Indien enige bepaling van deze Voorwaarden nietig of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht. Partijen treden in dat geval in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.

 

Artikel 2          Aansprakelijkheid

2.1       Singlesplek spant zich in voor de juistheid en actualiteit van de uitsluitend op de Website ten behoeve van Gebruiker ter beschikking gestelde Informatie.

2.2       Singlesplek is, behoudens ingeval van opzet of grove schuld van Singlesplek niet aansprakelijk voor schade, ongeacht aard en omvang daarvan, als gevolg van het gebruik van de Informatie door Gebruiker. Gebruiker vrijwaart Singlesplek voor alle aanspraken van (een) derde(n), verbandhoudende met het gebruik van de Informatie.

2.3       De Website kan hyperlinks naar de websites van derden bevatten. Het gebruik van websites van derden is voor rekening en risico van Gebruiker. Singlesplek wijst alle aansprakelijkheid voor de inhoud van voornoemde websites af.

2.4       Singlesplek zal zich inspannen om de Website vrij te houden van virussen, maar kan zulks niet garanderen. Gebruiker dient ter beveiliging en ter voorkoming van het uploaden van virussen alle benodigde maatregelen. Singlesplek wijst elke aansprakelijkheid ter zake af.

Artikel 3          Vertrouwelijkheid 

3.1       Singlesplek en Gebruiker dragen er zorg voor dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of redelijkerwijs behoort te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. Dit verbod geldt niet voor Singlesplek indien en voor zover verstrekking van de desbetreffende gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor de goede uitvoering van de Partnerovereenkomst door Singlesplek. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door één der partijen als zodanig zijn aangeduid.

3.2       Gebruiker erkent dat de van Singlesplek afkomstige Informatie steeds een vertrouwelijk karakter heeft en staat ervoor in, dat auteursrechten of andere rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de Informatie niet worden geschonden.

3.3       Elk der partijen zal gedurende de looptijd van de Partnerovereenkomst evenals één jaar na het einde daarvan slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij medewerkers van de andere partij die betrokken zijn of zijn geweest bij de uitvoering van de Partnerovereenkomst, In dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken. Aan deze toestemming kunnen voorwaarden zijn verbonden, waaronder de voorwaarde dat Gebruiker een redelijke vergoeding aan Singlesplek betaalt.

Artikel 4          Privacy en gegevensverwerking

4.1       Indien dit voor de uitvoering van de Partnerovereenkomst noodzakelijk is, zal Gebruiker Singlesplek desgevraagd schriftelijk informeren over de wijze waarop Gebruiker uitvoering geeft aan zijn verplichtingen op grond van de wetgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens.

4.2       Gebruiker vrijwaart Singlesplek voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie die door Gebruiker wordt gehouden of waarvoor Gebruiker op grond van de wet anderszins verantwoordelijk is, tenzij Gebruiker bewijst dat de feiten die aan de afspraak ten grondslag liggen aan Singlesplek toerekenbaar zijn.

4.3       De verantwoordelijkheid voor de gegevens die met gebruikmaking van de Informatie door Gebruiker worden verwerkt, ligt volledig bij Gebruiker. Gebruiker staat er tegenover Singlesplek voor in dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van een derde. Gebruiker vrijwaart Singlesplek tegen elke rechtsvordering van een derde, uit welke hoofde dan ook, in verband met deze gegevens of de uitvoering van de Partnerovereenkomst, inclusief doch niet beperkt tot het als overmacht te kwalificeren uitblijven van prestaties van derden welke door Singlesplek zijn ingeschakeld, ongeacht of dit uitblijven aan te merken valt als een toerekenbare tekortkoming of een niet-toerekenbare tekortkoming.

Artikel 5          Medewerkingsverplichtingen

5.1       Partijen erkennen dat het welslagen van werkzaamheden op het gebied van informatie- en communicatietechnologie afhankelijk is van een juiste en tijdige onderlinge samenwerking. Gebruiker zal steeds tijdig alle in redelijkheid door Singlesplek gewenste medewerking verlenen.

5.2       Gebruiker draagt het risico van de selectie van de door Singlesplek te leveren zaken en/of diensten. Gebruiker neemt steeds de uiterste zorg in acht om te waarborgen dat de eisen waaraan de prestatie van Singlesplek dient te voldoen, juist en volledig zijn.

5.3       Indien Gebruiker bij de uitvoering van de Partnerovereenkomst personeel en/of hulppersonen inzet, zullen dit personeel en deze hulppersonen beschikken over de noodzakelijke kennis en ervaring. Singlesplek is niet aansprakelijk voor schade of kosten wegens transmissiefouten of storingen, tenzij Gebruiker bewijst dat deze schade of kosten het gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van Singlesplek.

 

Artikel 6          Overmacht

6.1       In geval van overmacht kan de ene partij haar verplichtingen gedurende het bestaan van deze situatie opschorten, mits de andere Partij onmiddellijk na het intreden van de overmacht situatie expliciet schriftelijk op de hoogte is gesteld van de aard van de overmacht en de noodzaak tot opschorting.

6.2       Indien de overmacht situatie langer voortduurt of voorzienbaar is dat deze langer voortduurt dan 2 (twee) maanden, dan is één der partijen gerechtigd de Partnerovereenkomst te ontbinden zonder dat de andere partij gehouden is de schade welke is ontstaan aan de andere partij te vergoeden.

6.3       Als overmacht gelden die situaties, welke uitvoering van de Partnerovereenkomst verhinderen en die niet toerekenbaar zijn aan oorzaken, die in alle redelijkheid en billijkheid voor risico van de zich op overmacht beroepende partij komen.

Artikel 7          Abonnement

7.1       Duur abonnement

Gebruiker heeft bij de aanschaf van een abonnement de keuze uit een maand-, kwartaal-, of jaarabonnement, waarbij het verschuldigde bedrag afhankelijk is van het gekozen abonnement, zoals bij de aanschaf door Singlesplek duidelijk zichtbaar wordt gemaakt. Het abonnementsgeld wordt automatisch geïncasseerd door de betaalprovider Paytium. Het abonnement loopt tot Gebruiker het abonnement heeft opgezegd.

7.2       Opzegging abonnement:

•          1. Indien Gebruiker een abonnement niet opzegt, wordt het abonnement na verloop van de eerste periode (een maand, kwartaal, of jaar; afhankelijk van het gekozen abonnement) automatisch stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd. Singlesplek wijst Gebruiker bij het aangaan van het abonnement nadrukkelijk op deze stilzwijgende verlenging.
•          2. Het abonnement is opzegbaar tegen het einde van de eerste periode en na afloop van deze periode op ieder moment, met een opzegtermijn van 1 maand.
•          3. Het abonnement kan hier worden opgezegd door Gebruiker. We proberen binnen 48 uur de opzegging te verwerken.
•          4. Als Gebruiker wil dat zijn of haar profiel wordt verwijderd, zal Singlesplek hiertoe na verzoek van Gebruiker zo spoedig mogelijk overgaan, ook als het abonnement nog niet opgezegd is.
•          5. Gebruiker heeft 14 dagen na het aangaan van het abonnement de mogelijkheid om gebruik te maken van het herroepingsrecht waardoor het abonnement direct wordt stopgezet. Als Gebruiker van het herroepingsrecht gebruik maakt, maar Gebruiker heeft in deze periode wel gebruik gemaakt van de betaalde dienstverlening van Singlesplek, dan mag Singlesplek een evenredig bedrag voor het gebruik in rekening brengen bij Gebruiker.

Artikel 8          Profiel Gebruiker

8.1       Gebruiker is verplicht het profiel binnen Singlesplek in te vullen met de volgende gegevens:

•          gebruikersnaam
•          foto
•          geslacht
•          geboortedatum
•          e-mailadres

Deze gegevens worden enkel gebruikt om de applicatie te laten werken en/of de de kans op een geslaagde match te vergroten. Voor gebruikers oznder connectie is enkel de voornaam, achternaam, foto, geslacht, valt op, over mij en geboortedatum zichtbaar. Het e-mailadres is niet zichtbaar voor andere gebruikers. Andere profielvelden worden zichtbaar wanneer gebruiker connect met een andere gebruiker. 

Artikel 9          Toegang Singlesplekapplicatie

9.1       Singlesplek spant zich in om de app zo goed mogelijk beschikbaar te stellen aan Gebruiker. Het kan echter voorkomen dat door storingen, onderhoudswerkzaamheden of andere redenen de applicatie enige tijd al dan niet geheel onbereikbaar is. Singlesplek zorgt ervoor dat onbereikbaarheid zo snel mogelijk wordt verholpen. Een (korte) onbereikbaarheid van de applicatie leidt niet tot een terugbetalingsverplichting jegens Gebruiker. In het geval dat Singlesplekbesluit bepaalde functionaliteiten uit de app te verwijderen, krijgt Gebruiker hiervan vooraf een bericht. Zodra een abonnement is gestopt, verliest Gebruiker de toegang tot de app.

Artikel 10        Overdragen

10.1     Een abonnement van Singlesplek is naamsgebonden. Dit betekent dat een Gebruiker zijn of haar abonnement niet aan een ander kan overdragen. Het is een Gebruiker niet toegestaan inloggegevens te delen of een derde op andere wijze toegang te geven tot de applicatie. Indien een Gebruiker in strijd met deze bepaling handelt, kan Singlesplekbesluiten het abonnement van Gebruiker per direct stop te zetten, zonder dat hierbij enige terugbetalingsverplichting jegens Gebruiker ontstaat.

 

Artikel 11        Aansprakelijkheid 

11.1     Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor (een veilig) gebruik van de applicatie van Singlesplek. Singlesplek geeft geen garanties ten aanzien van contacten die een Gebruiker middels de applicatie kan opdoen en kan niet instaan voor de juistheid en volledigheid van de gegevens die door Gebruikers beschikbaar zijn gesteld. Singlesplek wijst Gebruiker erop voorzichtig te zijn om persoonlijke informatie te delen en raad het ten zeerste af om financiële transacties aan te gaan en om privacygevoelige gegevens (zoals financiële gegevens, wachtwoorden en pincodes) te delen. Singlesplek kan hoogstens aansprakelijk worden gesteld voor het door Gebruiker aan Singlesplek betaalde abonnementsgeld.

Artikel 12        Regels gebruik Singlesplek

12.1     Het is Gebruiker niet toegestaan om:
•          bedreigende taal gebruiken naar andere Gebruikers of naar Singlesplek;
•          onrechtmatige teksten, beeld- en/of geluidsmateriaal plaatsen;
•          promotionele activiteiten te verrichten of commerciële informatie te verspreiden;
•          onwaarheden in het profiel te vermelden of meerdere profielen aan te maken;
•          gericht erotisch contact te zoeken of aan te bieden;
•          bedreigende taal gebruiken naar andere Gebruikers of naar Singlesplek;
•          schade of hinder aan andere Gebruikers of Singlesplek toe te brengen;
•          racistische of aanstootgevende uitingen te doen;
•          informatie op een profiel van een andere Gebruiker op enige wijze openbaar te maken, te verveelvoudigen of anderszins te (her)gebruiken zonder uitdrukkelijke toestemming van de betreffen Gebruiker;
•          inloggegevens aan derden te geven, deze zijn persoonsgebonden.

12. 2    Indien een Gebruiker in strijd met deze bepaling handelt, kan Singlesplek besluiten het abonnement van Gebruiker per direct stop te zetten, zonder dat hierbij enige terugbetalingsverplichting jegens Gebruiker ontstaat. Ook kan Singlesplek het account van Gebruiker verwijderen.

Artikel 13        Ontbinding en opzegging 

13.1     Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de Partnerovereenkomst wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Partnerovereenkomst slechts toe indien de andere partij, steeds in alle gevallen na een zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit deze overeenkomst. Betalingsverplichtingen van Gebruiker en alle verplichtingen tot medewerking en/of informatieverstrekking door Gebruiker of een door Gebruiker in te schakelen derde gelden in alle gevallen als wezenlijke verplichtingen uit de Partnerovereenkomst.

13.2     Elk der partijen kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk opzeggen indien de wederpartij – al dan niet voorlopig – surséance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van de andere partij faillissement wordt aangevraagd, indien de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. Singlesplek kan de Partnerovereenkomst tevens zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk opzeggen indien de beslissende zeggenschap over de onderneming van Gebruiker direct of indirect wijzigt. Singlesplek is wegens de beëindiging als bedoeld in dit artikellid nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden. Ingeval Gebruiker onherroepelijk in staat van faillissement is gekomen te verkeren, eindigt alsdan het recht van Gebruiker tot toegang en gebruik van de Website, zonder dat hiertoe een opzeggingshandeling van de zijde van Singlesplek vereist is.

Artikel 14        Tevredenheidsgarantie
14.1 De tevredenheidsgarantie is alleen van toepassing:
a. op een abonnement op de Website. Uitgesloten zijn evenementen of andere producten/diensten.
b. op de eerste betaling.
c. wanneer Gebruiker niet eerder gebruik heeft gemaakt van de tevredenheidsgarantie.
d. wanneer het profiel van Gebruiker is aangevuld met een profielfoto en de verplichte vragen.
e. wanneer Gebruiker actief heeft deelgenomen aan de community, d.w.z. minimaal 1 bericht heeft gestuurd binnen de algemene groep of minimaal 3 geschreven reacties heeft gegeven op een bericht binnen de groep conform artikel 12.
f. in de periode van 15 dagen t/m 30 dagen na het aangaan van het abonnement. Waarbij het abonnement tijdig en schriftelijk is opgezegd.

Artikel 15        Betaling en annulering deelnemer evenement
 15.1 Betaling van deelname dient plaats te vinden voorafgaand aan het evenement.

15.2 Het is te allen tijde toegestaan om deelname aan een evenement te annuleren. Annulering dient via het klantsysteem te geschieden.             

15.3. Indien de annulering uiterlijk 10 dagen voorafgaand aan datum evenement wordt gestuurd, ontvangt de deelnemer het inschrijfgeld retour.

15.4. Als de annulering binnen de 10 dagen tot uiterlijk 3 dagen voorafgaand aan datum evenement wordt gestuurd, heeft de deelnemer recht op 75% restitutie.

15.5. Bij annuleringen binnen 3 dagen voorafgaand aan datum evenement, vervalt het recht restitutie. Alle interne kosten zijn gemaakt en de betaling wordt gezien als compensatie voor kosten zoals de huur van de locatie.

15.6. Deelnemer is zelf verantwoordelijk te voldoen aan alle eisen die gesteld worden om toegelaten te worden tot de horecalocatie waar het evenement plaatsvindt. Indien deelnemer geen toegang heeft en daardoor niet kan deelnemen heeft deelnemer geen recht op restitutie van het inschrijfgeld.

15.7. Indien deelnemer voortijdig het evenement verlaat, wordt dit als een annulering beschouwd en kan de deelnemer geen aanspraak doen op de rechten van een deelnemer, zoals de matchmail.

Artikel 16        Aansprakelijkheid evenementen/activiteiten

16.1. Singlesplek kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor fysieke ongelukken of materiele schade geleden door de deelnemer in de horecalocatie tijdens het evenement of in het verkeer onderweg van/of naar het evenement. Tevens kan Singlesplek niet aansprakelijk worden gesteld door schade toegebracht aan deelnemer door andere deelnemers tijdens of na het evenement. Ten slotte kan Singlesplek niet aansprakelijk worden gesteld voor alle mogelijke vormen van indirecte schade geleden door deelnemer.

16.2. Indien zich bij een evenement onverhoopt een schadeveroorzakende gebeurtenis voordoet, die tot aansprakelijkheid van Singlesplek jegens deelnemer leidt, dan zal de aansprakelijkheid van Singlesplek beperkt zijn, voor zover dat niet in strijd is met enige dwingendrechtelijke wetsbepaling, tot het bedrag dat de verzekeraar van Singlesplek voor het betreffende schadegeval uitkeert.

Artikel 17        Toepasselijk recht en geschillen

17.1     De Partnerovereenkomst wordt beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen welke niet in goed onderling overleg of bij wege van mediation tussen Gebruiker en Singlesplek kunnen worden opgelost zullen worden beslecht door de binnen het arrondissement van BREDA bevoegde rechter.