SP_Favicon_128px

Privacyreglement Singlesplek

 

In dit Privacyreglement gebruikt Singlesplek een aantal definities (deze definities kunnen in enkelvoud en meervoud worden gebruikt):

Reglement: dit privacyreglement;

Privacywetgeving: de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 1. Toelichting op het Reglement

Singlesplek mag de gegevens die je aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken.

De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van jouw persoonsgegevens door anderen beperkt.
Op grond van deze wet heeft Singlesplek de plicht om haar klanten:

 • op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door

Singlesplek worden verwerkt;

 • te melden wie de gegevens kunnen inzien;
 • voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.

Singlesplek vindt jouw privacy belangrijk. Daarom geeft Singlesplek in dit Reglement een toelichting op hoe zij met jouw gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens Singlesplek expliciet om jouw toestemming moet vragen.

 1. De persoonsgegevens die Singlesplek gebruikt en het doel van het gebruik

Singlesplek verwerkt (mogelijk) jouw persoonsgegevens als je:

 • Klant wordt of bent van Singlesplek;
 • je aanmeldt voor nieuwsbrieven
 • de website bezoekt;
 • (via het contactformulier) contact met Singlesplek opneemt.

Singlesplek verzamelt (mogelijk) jouw naam, woonplaats, e-mailadres, IP-adres, geslacht en IBAN-gegevens als je klant wordt of bent.

Bij het aanmaken van een profiel kun je daarnaast gegevens opgeven over jouw voorkeur, etniciteit, uiterlijke kenmerken en andere persoonlijke gegevens. Daarnaast kun je een foto toevoegen aan jouw profiel. Het invullen van deze gegevens is niet verplicht, wanneer je deze gegevens aan jouw profiel toevoegt ga je akkoord met de verwerking van deze gegevens.

Singlesplek verzamelt jouw naam, geslacht, geboortedatum en e-mailadres als je jezelf voor de nieuwsbrief aanmeldt.

Singlesplek verzamelt jouw naam, telefoonnummer en e-mailadres als je contact opneemt via het contactformulier.

Deze gegevens stellen Singlesplek in staat om:

 • de overeenkomst die klanten met Singlesplek sluiten financieel en administratief te kunnen afhandelen;
 • de dienstverlening te kunnen leveren;
 • klanten of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is;
 • de dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren;
 • jou op maat gesneden informatie aan te bieden (direct marketing).

 1. Verstrekking persoonsgegevens aan derden

Singlesplek verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten de

Singlesplek, tenzij:

 • een wettelijk voorschrift dat verplicht;
 • dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die Singlesplek met jou heeft gesloten;
 • je daarvoor toestemming hebt gegeven, bijvoorbeeld toestemming voor het plaatsen van cookies (zie hiervoor het cookiebeleid).

 

 1. Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn

Singlesplek verwerkt jouw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze worden verkregen en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit

Reglement.

Jouw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door personen werkzaam voor Singlesplek worden ingezien, tenzij in dit Reglement anders is bepaald. Al jouw persoonsgegevens worden door Singlesplek beveiligd tegen onbevoegde toegang.

De beveiliging bestaat uit:

 • het hebben van een persoonlijk wachtwoord voor iedere persoon werkzaam voor

Singlesplek om in te loggen in het digitale systeem;

 • een geheimhoudingsplicht voor de personen werkzaam voor Singlesplek ten aanzien van alle aan Singlesplek verstrekte persoonsgegevens;
 • technische maatregelen door Singlesplek overeenkomstig de wet, om het door haar gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf.

Jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie en/of andere vastgestelde doelen.

Singlesplek bewaart jouw persoonsgegevens zo lang als nodig is voor een goede bedrijfsvoering, met in achtneming van een redelijke termijn. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal Singlesplek zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.

 

 1. Jouw rechten als betrokkene
 • Het recht op informatie. Je hebt het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van jou verwerkt worden en met welk doel.
 • Inzagerecht. Je hebt het recht op inzage in en afschriften van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad.
 • Het recht op correctie en verwijdering. Je hebt het recht om gegevens te corrigeren, aan te passen of te verwijderen. Aan het recht op (gedeeltelijke) verwijdering van jouw gegevens kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens niet van aanmerkelijk belang is voor een ander en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;
 • Het recht van verzet. In bepaalde gevallen heb je het recht om je tegen de verwerking van jouw gegevens te verzetten.
 • Het recht op dataportabiliteit. Je hebt het recht om persoonsgegevens die van jou worden bewaard te ontvangen en over te dragen naar een andere organisatie.
 • Het recht op een menselijke blik bij geautomatiseerde besluiten. Bij een geautomatiseerd besluit heb je het recht om de beslissing te laten nemen door menselijke tussenkomst.

Mocht je gebruik willen maken van genoemde rechten dan kun je per e-mail een verzoek sturen naar contact@singlesplek.nl. Als jouw verzoek wordt afgewezen dan zal dat worden onderbouwd. Een reden kan zijn dat jouw dossier informatie bevat die van belang is of kan zijn voor anderen. Je ontvangt binnen één maand na ontvangst van Jouw verzoek bericht daarover van Singlesplek.

 

Ook als je een klacht hebt over de wijze van verwerking van jouw persoonsgegevens kun je contact opnemen met Singlesplek en probeert Singlesplek er samen met jou uit te komen.

Heb je een (andere) opmerking/vraag/suggestie of wilt je bezwaar maken tegen direct marketing/de nieuwsbrief door Singlesplek? Ook daarvoor kun je contact met Singlesplek opnemen.

 

Uiteraard zal Singlesplek ook met de in dit verband verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan.

 

De actuele contactgegevens zijn te vinden op de website van Singlesplek.

 

Privacyreglement Singlesplek versie april 2023